Verwerken

Voor de goede uitvoering van het therapietraject verwerkt therapeut Bas Bruggeman, persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt.

Persoonsgegevens

Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel/begeleidingstraject.

Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres. Daarnaast gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, die voor het traject van belang zijn. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik u om toestemming door middel van ondertekening van een toestemmingsformulier.

Doeleinden

De therapeut verwerkt uw persoonsgegevens onder meer om de volgende doeleinden:

  • u te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van een afspraak
  • het bieden van optimale behandeling/ begeleiding
  • het beheren van uw cliëntdossier
  • voor facturering en belastingaangifte

Bewaartermijnen

De therapeut zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor het therapietraject hanteren wij de wettelijke bewaartermijn, de gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard.

Beveiliging

De therapeut heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. Het dossier wordt handgeschreven en volgens de wettelijke regels bewaard. Het dossier wordt niet digitaal opgeslagen.

Alleen voor facturering worden uw adresgegevens digitaal opgeslagen.

Als u zelf per e-mail persoonlijke informatie naar mijn praktijk heeft gestuurd, zal hiervan een print gemaakt worden en in het dossier worden opgenomen. De mail zal worden verwijderd.

De therapeut heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

     Delen met derden

Voor het delen van gegevens met derden zal altijd uw toestemming gevraagd worden en dit zal alleen gebeuren als de therapeut dit voor het traject noodzakelijk acht of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt de therapeut van diensten van derden, zoals een administratiekantoor en ICT-leveranciers. Deze derden mogen persoonsgegevens uitsluiten verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering en hosting van data, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt daartoe schriftelijk een verzoek indienen aan de therapeut. De therapeut zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut.

Richtlijnen

Bas Bruggeman is als therapeut lid van de Nederlandse Vereniging van Regressie en Reïncarnatie Therapeuten NVRT. Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. De leden zijn verplicht regelmatig na-en bijscholingen te volgen om zo op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer informatie over NVRT vind je op de website www.nvrt.nl

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Mijn praktijk Bas Bruggeman voldoet aan deze eisen. Ik leg graag kort uit wat dit betekent. 

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht, zo snel mogelijk, rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet wenselijk zijn, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het door jou gewenste resultaat leidt- je te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Mijn praktijk is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Meer informatie vind je via de website van het NIBIG  www.nibig.nl. Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de eventuele verdere procedure.

     Contactgegevens

Praktijk                  : Bas Bruggeman praktijk voor regressie en reïncarnatietherapie

Naam therapeut     : Bas Bruggeman

Adres                     : Binnen Visserstraat 5 1013GC Amsterdam

Telefoon                 : 06-30281572

Website                 : www.basbruggeman.nl

e-mail                    : contact@basbruggeman.nl

KVK Nummer         : 64455254

IBAN                      : NL44TRIO 0391 1518 43

Ja, ik ……………………………………………………….. ga akkoord met de Privacyverklaring AVG en klachtenregeling Wkkgz.

    Datum:………………………………..                Plaats:………………………………………………..

    Handtekening cliënt:                                 Handtekening therapeut:

    …………………………………………..                ………………………………………………………….